Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden DM Houtkachels
E-mail:
Website: https://dmhoutkachels.nl/

Artikel 1 – Definities

 1. DM Houtkachels: DM Houtkachels, gevestigd te Wageningen, KvK-nummer 59506016.
 2. Klant: degene met wie DM Houtkachels een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: DM Houtkachels en Klant samen.
 4. Consument: een Klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.
  Artikel 2 – Toepasselijkheid
 5. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens DM Houtkachels.
 6. DM Houtkachels en de Klant kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als dat schriftelijk is afgesproken.
 7. DM Houtkachels en de Klant sluiten de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Klant of van anderen uitdrukkelijk uit.
  Artikel 3 – Aanbiedingen en offertes
 8. Aanbiedingen en offertes van DM Houtkachels zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.
 9. Een aanbod of offerte is maximaal 2 weken geldig, tenzij er een andere termijn in het aanbod of de offerte staat.
 10. Aanvaardt de Klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn, dan vervalt het aanbod of de offerte.
 11. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij DM Houtkachels en de Klant dit schriftelijk afspreken.
  Artikel 4 – Aanvaarding
 12. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, mag DM Houtkachels de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding intrekken, zonder dat de Klant hieraan enige rechten kan ontlenen.
 13. Mondelinge aanvaarding van de Klant verbindt DM Houtkachels slechts, nadat de Klant deze schriftelijk of elektronisch heeft bevestigd.
  Artikel 5 – Prijzen
 14. DM Houtkachels hanteert prijzen in euro’s, inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratie- of verzendkosten, tenzij schriftelijk anders is afgesproken.
 15. DM Houtkachels mag de prijzen van zijn diensten en producten op zijn website en in andere uitingen altijd wijzigen.
 16. DM Houtkachels en de Klant spreken voor een dienstverlening door DM Houtkachels een totaalbedrag als richtprijs af, tenzij schriftelijk anders is afgesproken.
 17. DM Houtkachels mag tot 10% van de richtprijs afwijken.
 18. DM Houtkachels moet de Klant op tijd laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is, wanneer de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen.
 19. De Klant mag het deel van de opdracht dat boven de richtprijs (vermeerderd met 10%) uitkomt laten vervallen, wanneer de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen.
 20. DM Houtkachels mag de prijzen jaarlijks aanpassen.
 21. DM Houtkachels zal prijsaanpassingen meedelen aan de Klant voorafgaand aan de ingang ervan.
 22. Een consument mag de overeenkomst met DM Houtkachels ongedaan maken wanneer hij het niet eens is met de prijsverhoging.
  Artikel 6 – Betalingen en betalingstermijn
 23. DM Houtkachels mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het afgesproken bedrag eisen.
 24. De Klant moet een factuur binnen 7 dagen na factuurdatum aan DM Houtkachels betalen, tenzij anders is afgesproken of op de factuur een andere betaaltermijn staat.
 25. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat wanneer de Klant het bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft betaald, hij automatisch in verzuim en in gebreke is, zonder dat DM Houtkachels de Klant een aanmaning hoeft te sturen of in gebreke hoeft te stellen.
 26. DM Houtkachels mag een levering afhankelijk stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.
  Artikel 7 – Gevolgen te late betaling
 27. Betaalt de Klant niet binnen de afgesproken termijn, dan mag DM Houtkachels de wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties in rekening brengen vanaf de dag dat de Klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 28. Wanneer de Klant in verzuim is, moet hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding betalen aan DM Houtkachels.
 29. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 30. Wanneer de Klant niet op tijd betaalt, mag DM Houtkachels zijn verplichtingen opschorten totdat de Klant heeft betaald.
 31. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de Klant, zijn de vorderingen van DM Houtkachels op de Klant onmiddellijk opeisbaar.
 32. Weigert de Klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door DM Houtkachels, dan moet hij nog steeds de afgesproken prijs betalen.
  Artikel 8 – Recht van reclame
 33. Wanneer de Klant in verzuim is, mag DM Houtkachels het recht van reclame inroepen ten aanzien van de onbetaalde aan de Klant geleverde producten.
 34. DM Houtkachels maakt gebruik van zijn recht van reclame door een schriftelijke of elektronische mededeling aan de Klant.
 35. Zodra de Klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, moet de Klant de betreffende producten onmiddellijk retourneren aan DM Houtkachels, tenzij schriftelijk anders is afgesproken.
 36. De Klant betaalt de kosten voor het terughalen of -brengen van de producten in lid 3.

Artikel 9 – Retentierecht

 1. DM Houtkachels kan gebruikmaken van zijn retentierecht en in dat geval producten van de Klant bij zich houden, totdat de Klant alle nog openstaande rekeningen van DM Houtkachels heeft betaald, tenzij de Klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.
 2. Het retentierecht geldt ook op grond van eerdere overeenkomsten waardoor de Klant nog geld moet betalen aan DM Houtkachels.
 3. DM Houtkachels is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de Klant lijdt vanwege het gebruik van zijn retentierecht.
  Artikel 10 – Eigendomsvoorbehoud
 4. DM Houtkachels blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de Klant alle openstaande facturen van DM Houtkachels met betrekking tot een onderliggende overeenkomst heeft betaald, inclusief vorderingen vanwege het tekortschieten in de nakoming.
 5. Tot die tijd in lid 1 kan DM Houtkachels gebruikmaken van zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
 6. Voordat het eigendom is overgegaan op de Klant, mag de Klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of op een andere manier bezwaren.
 7. Wanneer DM Houtkachels gebruik maakt van zijn eigendomsvoorbehoud, dan wordt daarmee de overeenkomst ongedaan gemaakt en mag DM Houtkachels van de Klant schadevergoeding, gederfde winst en rente eisen.
  Artikel 11 – Levering
 8. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 9. Levering vindt plaats bij DM Houtkachels, tenzij anders wordt afgesproken.
 10. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de Klant aangegeven adres.
 11. Wanneer de Klant de afgesproken bedragen niet of niet op tijd betaalt, mag DM Houtkachels zijn verplichtingen opschorten totdat de Klant betaalt.
 12. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, waardoor de Klant een verlate levering niet aan DM Houtkachels kan tegenwerpen.
  Artikel 12 – Levertijd
 13. De levertijden van DM Houtkachels zijn indicatief. Indien later wordt geleverd, kan de Klant hieraan geen rechten ontlenen, tenzij schriftelijk anders wordt afgesproken.
 14. De levertijd gaat in wanneer de door de Klant voor akkoord getekende offerte aan DM Houtkachels door DM Houtkachels schriftelijk of elektronisch is bevestigd aan de Klant.
 15. De Klant krijgt geen schadevergoeding en mag de overeenkomst niet ongedaan maken wanneer DM Houtkachels later levert dan is afgesproken. De Klant mag de overeenkomst wel ongedaan maken wanneer dat schriftelijk is afgesproken of wanneer DM Houtkachels niet binnen de afgesproken termijn kan leveren, na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand of de Klant en DM Houtkachels iets anders hebben afgesproken.
  Artikel 13 – Feitelijke levering
 16. De Klant moet ervoor zorgen dat de feitelijke levering van zijn bestelde producten op tijd kan plaatsvinden.
  Artikel 14 – Transportkosten
 17. De Klant betaalt de kosten voor transport, tenzij de Klant en DM Houtkachels schriftelijk iets anders hebben afgesproken.
  Artikel 15 – Verpakking en verzending
 18. Wanneer de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan moet de Klant hiervan door de vervoerder een aantekening op laten maken voordat hij het product in ontvangst neemt. Doet de Klant dit niet, dan kan hij DM Houtkachels niet aansprakelijk stellen voor eventuele schade.
 19. Wanneer de Klant zelf het transport van een product regelt, moet hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer melden aan DM Houtkachels. Doet de Klant dit niet, dan kan hij DM Houtkachels niet aansprakelijk stellen voor eventuele schade.
  Artikel 16 – Verzekering
 20. De Klant moet de volgende zaken voldoende verzekeren en verzekerd houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade, en diefstal:
  • geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst
  • zaken van DM Houtkachels die bij de Klant aanwezig zijn
  • zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd
 21. De Klant geeft op eerste verzoek van DM Houtkachels de polis van deze verzekeringen ter inzage.
  Artikel 17 – Bewaring
 22. Wanneer de Klant bestelde producten pas later afneemt dan de afgesproken leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de Klant.
 23. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de Klant.
  Artikel 18 – Garantie
 24. Wanneer de Klant en DM Houtkachels een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor DM Houtkachels enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.
 25. De garantie op producten geldt alleen voor defecten die zijn veroorzaakt door een ondeugdelijke fabricage of constructie of ondeugdelijk materiaal.
 26. De garantie geldt niet:
 • in het geval van normale slijtage
 • voor schade ontstaan door ongevallen
 • voor schade ontstaan door aangebrachte wijzigingen aan het product
 • voor schade door nalatigheid of ondeskundig gebruik door de Klant
 • wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld
 1. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die DM Houtkachels levert, gaat over op de Klant zodra deze juridisch of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de Klant komen of van een derde die het product voor de Klant in ontvangst neemt.
  Artikel 19 – Uitvoering van de overeenkomst
 2. DM Houtkachels voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van goed vakmanschap uit.
 3. DM Houtkachels mag de afgesproken dienstverlening in zijn geheel of deels laten uitvoeren door anderen.
 4. De uitvoering van de overeenkomst gebeurt in overleg en na een schriftelijk akkoord en betaling van een eventueel voorschot door de Klant.
 5. De Klant moet ervoor zorgen dat DM Houtkachels op tijd kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
 6. Zorgt de Klant er niet voor dat DM Houtkachels tijdig kan beginnen, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van de Klant.
  Artikel 20 – Informatieverstrekking door de Klant
 7. De Klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschik¬baar aan DM Houtkachels.
 8. De Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
 9. Wanneer en voor zover de Klant dit verzoekt, retourneert DM Houtkachels de betreffende bescheiden.
 10. Stelt de Klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door DM Houtkachels redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de Klant.

Artikel 21 – Vrijwaring

 1. De Klant vrijwaart DM Houtkachels tegen alle aanspraken van anderen die verband houden met de door DM Houtkachels geleverde producten en/of diensten.
  Artikel 22 – Klachten
 2. De Klant moet een door DM Houtkachels geleverd product of verleende dienst zo snel mogelijk onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 3. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan dat wat de Klant redelijkerwijs mocht verwachten, dan moet de Klant DM Houtkachels daarvan op de hoogte te stellen binnen 1 maand na het vaststellen van de tekortkoming.
 4. Een consument moet uiterlijk binnen 2 maanden na het vaststellen van de tekortkoming DM Houtkachels hiervan op de hoogte stellen.
 5. De Klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort¬koming, zodat DM Houtkachels hierop gepast kan reageren.
 6. De Klant moet aantonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen de Klant en DM Houtkachels.
 7. Wanneer een klacht gaat over lopende werkzaamheden, dan kan de Klant niet eisen dat DM Houtkachels andere werkzaamheden gaat verrichten dan is afgesproken.
  Artikel 23 – Ingebrekestelling
 8. De Klant moet een eventuele ingebrekestelling schriftelijk kenbaar maken aan DM Houtkachels.
 9. De Klant is ervoor verantwoordelijk dat zijn ingebrekestelling DM Houtkachels ook daadwerkelijk op tijd bereikt.
  Artikel 24 – Aansprakelijkheid Klant
 10. Wanneer DM Houtkachels een overeenkomst aangaat met meerdere Klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het nakomen van de afspraken in die overeenkomst.
  Artikel 25 – Aansprakelijkheid DM Houtkachels
 11. DM Houtkachels is alleen aansprakelijk voor schade die de Klant lijdt wanneer die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 12. Wanneer DM Houtkachels aansprakelijk is voor schade, dan geldt dat alleen voor directe schade die verband houdt met de uitvoering van een onderliggende overeenkomst.
 13. DM Houtkachels is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst of schade aan derden.
 14. Wanneer DM Houtkachels aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Is er geen verzekering gesloten of wordt geen schadebedrag uitgekeerd, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 15. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en kunnen niet leiden tot enige vergoeding, ontbinding of opschorting.
  Artikel 26 – Vervaltermijn
 16. Elk recht van de Klant op schadevergoeding van DM Houtkachels vervalt 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 BW.
  Artikel 27 – Ontbinding
 17. De Klant mag de overeenkomst ongedaan maken wanneer DM Houtkachels toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming de ontbinding niet rechtvaardigt vanwege haar bijzondere aard of geringe betekenis.
 18. Is de nakoming van de verplichtingen door DM Houtkachels nog mogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat DM Houtkachels in verzuim is.
 19. DM Houtkachels mag de overeenkomst met de Klant ongedaan maken, wanneer de Klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel wanneer DM Houtkachels kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om aan te nemen dat de Klant zijn verplichtingen niet zal nakomen.
  Artikel 28 – Overmacht
 20. In aanvulling op artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van DM Houtkachels door de Klant niet aan DM Houtkachels kan worden toegerekend wanneer er sprake is van overmacht.
 21. Onder de overmachtsituatie in lid 1 valt onder meer ook:
 • een noodtoestand zoals een burgeroorlog of natuurramp
 • wanprestatie of overmacht van toeleveranciers, bezorgers of anderen
 • stroom-, elektriciteits- internet-, computer- of telecomstoringen
 • computer¬virussen
 • stakingen
 • overheidsmaatregelen
 • vervoersproblemen
 • slechte weersomstandigheden
 • werkonderbrekingen
 1. Wanneer zich een overmachtsituatie voordoet waardoor DM Houtkachels 1 of meer verplichtingen naar de Klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat DM Houtkachels kan nakomen.
 2. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen zowel de Klant als DM Houtkachels de overeenkomst schriftelijk in zijn geheel of deels ongedaan maken.
 3. DM Houtkachels hoeft in een overmachtsituatie geen vergoeding aan de Klant te betalen, ook niet wanneer DM Houtkachels hiervan voordeel heeft.
  Artikel 29 – Wijziging overeenkomst
 4. Wanneer het voor de uitvoering ervan nodig is om een gesloten overeenkomst te wijzigen, kunnen de Klant en DM Houtkachels de overeenkomst aanpassen. Dit geldt niet voor producten die de Klant heeft gekocht in een fysieke winkel.
  Artikel 30 – Wijziging algemene voorwaarden
 5. DM Houtkachels mag deze algemene voorwaarden wijzigen.
 6. Wijzigingen van ondergeschikt belang mag DM Houtkachels altijd doorvoeren.
 7. Ingrijpende wijzigingen zal DM Houtkachels zoveel mogelijk vooraf met de Klant bespreken.
 8. Een consument mag bij een ingrijpende wijziging van de algemene voorwaarden de onderliggende overeenkomst opzeggen.
  Artikel 31 – Overgang van rechten
 9. De Klant kan geen rechten uit een overeenkomst met DM Houtkachels aan anderen overdragen zonder schriftelijke toestemming van DM Houtkachels.
 10. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals in artikel 3:83 lid 2 BW.
  Artikel 32 – Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid
 11. Wanneer 1 of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan heeft dit geen invloed op de overige bepalingen van deze voorwaarden.
 12. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat DM Houtkachels bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.
  Artikel 33 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter
 13. Op deze algemene voorwaarden en iedere onderliggende overeenkomst tussen de Klant en DM Houtkachels is Nederlands recht van toepassing.
 14. De rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van DM Houtkachels is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen de Klant en DM Houtkachels, tenzij de wet iets anders bepaalt.

Opgesteld op 01 november 2023.